City Deal Kennis Maken Nijmegen

City Deal Kennis Maken Nijmegen

In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Betrokken partners:

Gemeente Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen

Van impuls naar verduurzaming

De City Deal Kennis Maken Nijmegen wil een versnelling tot stand brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van de stad door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. In 2017 hebben de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen tot doel gesteld om de samenwerking te verduurzamen door succesvolle initiatieven beter te ontsluiten en te verbinden. Om zo een rijke leeromgeving voor studenten te laten ontstaan.

Ambitie

Onze ambitie is dat over tien jaar een instrumentarium beschikbaar is waarmee kennisinstellingen en gemeente via een interdisciplinaire en/ of multi-level aanpak, in gezamenlijkheid werken aan (grote) maatschappelijke thema’s. We creëren meerwaarde in Nijmegen met ons onderzoek en onderwijs, dit stellen we vast via (praktijkgericht) onderzoek.

Activiteiten 2023-2026

Om onze gemeenschappelijke ambitie te bereiken, werken we de komende jaren (2023-2026) op de volgende manier samen:

Meerjarige grote projecten (multilevel) – De inhoudelijke focus ligt op de twee inhoudelijke programmalijnen vanuit de gemeente Nijmegen (sociale basis versterken en ruimte maken), waarop de kennisinstellingen aansluiten in onderwijsprojecten. Hierbij gaat het om langdurige, duurzaam ingebedde projecten op basis van de gemeentelijke stadsdeelprogrammering.

Kortlopende, actuele vraagstukken – Het verbinden van kennisvragen en aanbod tussen gemeente en kennisinstellingen. Verbinding leggen tussen bewoners, wijkprofessionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten en studenten. Hierbij gaat het om kortlopende vraagstukken waar ‘energie zit’ en waar snel op ingezet kan worden (programmalijn drie binnen gemeentelijke ambitie). Multi-level onderwijs is hierbij geen voorwaarde.

Kennisdeling en communityvorming – We werken zowel aan kennisdeling als aan communityvorming onder de paraplu van ‘Nijmegen Studiestad’. Door de krachten van de verschillende netwerken te bundelen, maken we meer impact.

Instellingen werken aan de doelstellingen van de eigen implementatieplannen – Elke consortiumpartner werkt aan de randvoorwaarden voor het werken aan maatschappelijke opgaven in het onderwijs. Voor elke instelling zijn hierbij andere aandachtspunten aan de orde. Elke instelling heeft daartoe een eigen implementatieplan uitgewerkt, met als doel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken in de stad en om impact in het onderwijs steviger te verankeren, te verspreiden.

 

Bron: AgendaStad